Privacy Policy

Onderstaande privacy policy is geverifieerd door Sirius Legal.

 

1.         Algemeen 

Online Fire Protection Group leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Online Fire Protection Group. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.         Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.      De gegevens die u ons meedeelt

 In het aanmeldingsformulier op de Website: de naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, het paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax). 

2.2.      De gegevens die automatisch worden verzameld

 Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Online Fire Protection Group en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Online Fire Protection Group gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Online Fire Protection Group en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de Gebruiker. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3.      De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Online Fire Protection Group aan Online Fire Protection Group dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3.         Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

  • De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende Aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2.      Direct marketing en mededeling aan derden

 De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Online Fire Protection Group hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker (“opt-in”) bij zijn Aanmelding.

 Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan [email protected] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 3.3.      Ernstige overtredingen

 Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4.         Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Dienst te leveren door Online Fire Protection Group.

5.         Recht van toegang en verbetering

 De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan [email protected] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website of per brief aan bvba Online Fire Protection Group, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker.

De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Online Fire Protection Group mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Online Fire Protection Group.

6.         Recht van verzet

 De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected].

 of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7.         Veiligheid en vertrouwelijkheid

Online Fire Protection Group heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 In geen geval kan Online Fire Protection Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Online Fire Protection Group houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Online Fire Protection Group niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Online Fire Protection Group. Online Fire Protection Group is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Online Fire Protection Group raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

Algemene bepalingen

1. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

 De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

2. Aanvaarding 

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn bestelling, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Online Fire Protection Group zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

3. Taal van de Privacy Policy

De oorspronkelijke taal waarin de huidige Privacy Policy we opgesteld is het Nederlands. Er werden vertalingen gemaakt naar het Frans en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.

4. Contact 

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Online Fire Protection Group gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Online Fire Protection Group op het volgend adres: bvba Online Fire Protection Group, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, België, [email protected].

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.  Elke mededeling van Online Fire Protection Group aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.