Menu
Gratis levering vanaf €100,-

Algemene voorwaarden Services

 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

1.1. De webshop toegankelijk via de URL www.brandbeveiligingshop.be (de Website), is eigendom van en wordt uitgebaat door ‘Online Fire Protection Group BVBA’ (‘Online Fire Protection Group’), met maatschappelijke zetel in 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 10 bus 2 (België), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0833.079.055 (RPR Mechelen) en met als BTW nummer BE.0833.079.055. Wij zijn te bereiken via info@brandbeveiligingshop.be en op het telefoonnummer 015/69.00.10

 1. DEFINITIES

2.1. ‘Diensten’: de diensten van installatie, onderhoud en/of herstelling van brandbeveiligingsmateriaal, al dan niet aangeschaft op de Website.

2.2. ‘Consument/Klant’: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

2.3. ‘Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Online Fire Protection Group in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Telkens de huidige Algemene Voorwaarden spreken van de Klant wordt hiermee ook de Consument/Klant zoals omschreven onder artikel 2.2. bedoeld.

2.4. ‘Offerte’: de offerte opgemaakt door Online Fire Protection Group voor het verlenen van de Diensten zoals gevraagd door de Klant.

2.5. ‘Online Fire Protection Group’: de bvba Online Fire Protection Group zoals hierboven omschreven

2.6. ‘Overeenkomst’: de contractuele relatie tussen Online Fire Protection Group en de Klant met betrekking tot het leveren van de Diensten, en die geregeld wordt door de Offerte en deze Algemene Voorwaarden.

2.7. ‘Website(s)’, de volgende website(s) (samen of afzonderlijk), die door Online Fire Protection Group beheerd worden: www.brandblusserkeuren.be, www.brandbeveiligingshop.be

 1. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte voor de installatie, het onderhoud en/of de herstelling van brandbeveiligingsmateriaal zoals opgemaakt door Online Fire Protection Group en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Online Fire Protection Group en de Klant.

3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

3.3 De aanvaarding van de Offerte geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Bij aanvaarding van de Offerte zal de Overeenkomst worden bevestigd aan de Klant en worden deze Algemene Voorwaarden meegestuurd in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.

3.4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden, dan kan de consument altijd de meest voordelige tekst in zijn voordeel inroepen.

3.5. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.6. Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Online Fire Protection Group is ingestemd.

3.7. De Website(s) richten zich uitsluitend op de Belgische markt. De Klant dient in België te verblijven om op de Website te bestellen en Diensten worden enkel binnen België geleverd. Als een leveringsadres in een ander land opgegeven wordt, kunnen deze Diensten geweigerd worden.

3.8. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient men minstens 18 jaar oud te zijn. Indien een consument geen 18 is, vragen we om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Wanneer we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kan deze bestelling geweigerd worden.

3.9. Online Fire Protection Group behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.10. Door het gebruik van de Websites van Online Fire Protection Group en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 1. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING & DUUR OVEREENKOMSTEN
  4.1. Bij interesse in onze Diensten neemt de Klant contact op met Online Fire Protection Group en beschrijft zo goed mogelijk de gewenste Diensten, alsook de bestaande of aangekochte brandveiligheidsinstallaties en -materiaal. Online Fire Protection Group zal op basis van deze beschrijvingen een Offerte opmaken.

4.2. Een op naam gestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.3. Offertes worden per e-mail naar de Klant verzonden op het daartoe opgegeven e-mailadres, samen met een online link. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Offerte aanvaardt door het aanklikken van de link in de e-mail. Daarop ontvangt de Klant een bevestiging van de gesloten Overeenkomst per kerende e-mail.

4.4. Klant en Online Fire Protection Group komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Online Fire Protection Group gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

4.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Diensten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Online Fire Protection Group is bij een vergissing hierin niet verplicht om een Dienst alsnog te leveren.

4.6. Indien de Overeenkomst slaat op het periodiek onderhoud van het brandbeveiligingsmateriaal van de Klant, zal de Overeenkomst gesloten worden voor een vaste duurtijd van 1jaar en wordt na afloop van deze initiële termijn automatisch met één (1) jaar verlengd verlengd. De verlenging van de Overeenkomst kan worden verhinderd mits opzeg via aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de lopende termijn. De Overeenkomst mag worden opgezegd door beide Partijen met een opzegtermijn van drie (3) maanden en mag ook onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere Partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze twintig (20) dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van facturen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar en mogen alle geleverde Diensten die nog niet gefactureerd werden, gefactureerd worden.

 1. PRIJZEN

5.1. Alle prijzen op onze Website en in onze Offerte zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en eventueel andere belastingen die van toepassing zijn.

5.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zoals uitdrukkelijk aangegeven.

5.3. De Klant is de prijs verschuldigd die Online Fire Protection Group in haar bevestiging conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Online Fire Protection Group worden gecorrigeerd.

5.4. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Klant medegedeeld voor de aankoop definitief is. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant medegedeeld.

 1. BETALING

6.1. Bij het afnemen van periodieke Diensten zoals het periodiek onderhoud, zal jaarlijkse betaling gevraagd worden bij factuur. Bij het afnemen van enkelvoudige Diensten zoals de installatie, keuring en herstelling van installaties en materiaal zal betaling gevraagd worden bij factuur na levering van de Diensten. Betaling geschiedt per overschrijving of online met een bankkaart.

6.2. Online Fire Protection Group kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

6.3. Voor alle facturen van Online Fire Protection Group geldt een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen, waarna de Klant bij niet-betaling in verzuim is, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.4. Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is Klant over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd ter hoogte van 8% te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

6.5. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Online Fire Protection Group, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

6.6. In geval van niet tijdige betaling is Online Fire Protection Group bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. UITVOERING

7.1. Diensten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. In beginsel streeft Online Fire Protection Group ernaar om Diensten binnen de 15 werkdagen te leveren. De Klant begrijpt echter dat voor bepaalde Diensten of voor bepaalde territoria Online Fire Protection Group afhankelijk is van onderaannemers waardoor Online Fire Protection Group geen volledige controle heeft over timings. Behoudens andere bepaling of andersluidend akkoord tussen Partijen, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument/Klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.2. Indien een (vervang-)stuk tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het (vervang-)stuk weer beschikbaar is. Online Fire Protection Group streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden.

7.3. Als OFPG niet tijdig kan uitvoeren, verwittigt OFPG u altijd voor het verstrijken van de voorziene uitvoeringstermijn. Als OFPG dat niet doet, kan enkel de Consument/Klant kosteloos afzien van zijn bestelling. In dat geval betalen wij de Consument/Klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7.4. Diensten worden verricht op het door de Klant in de offerteaanvraag opgegeven adres. Uitvoering van de Overeenkomst op een ander adres zal recht geven op een bijkomende verplaatsingsvergoeding.

7.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.

7.6. Online Fire Protection Group levert niet buiten België.

7.7. Voor zover een certificaat moet worden afgeleverd na het leveren van de Diensten, zal deze aan de Klant worden overhandigd nadat de Diensten volledig betaald werden.

 1. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

8.1. Na levering van de Diensten wordt het Materiaal getest en wordt – in voorkomend geval – een keuringsattest afgeleverd. Gesloten brandblusapparaten, zoals draagbare brandblussers worden niet getest. Indien de Klant een klacht zou hebben, verbindt deze zicht ertoe de klacht schriftelijk aan Online Fire Protection Group ter kennis te geven.


 1. VERZAKINGSRECHT

9.1. De Consument/Klant kan, overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, binnen veertien (14) kalenderdagen na de aanvaarding van de Offerte, zonder boete en zonder opgave van redenen de Diensten annuleren.

9.2. Van zodra de uitvoering van de Diensten worden aangevat, met uitdrukkelijk akkoord van de Consument/Klant, en mits erkenning van diezelfde Consument/Klant dat deze daarmee het verzakingsrecht verliest, verliest de Consument/Klant zijn verzakingsrecht en kan deze dat recht niet meer inroepen.

9.3. Indien de Consument/Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan betaalt Online Fire Protection Group de aankoopprijs terug binnen 14 kalenderdagen volgend op het ter kennis brengen door de Consument/Klant aan Online Fire Protection dat hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Online Fire Protection Group van de Consument/Klant hiertoe aangewezen heeft gekregen. Deze bepaling geldt niet in de gevallen omschreven in artikel 9.2

 1. ONDERHOUDSDIENSTEN

10.1. De verschillende Diensten van de Online Fire Protection Group omvatten:

- de installatie van brandbeveiligingsmateriaal;

- de herstelling van brandbeveiligingsinstallaties;

- het jaarlijks onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;

- het keuren van brandbeveiligingsinstallaties;

- het nazicht, onderhoud, navullen en keuren van brandblusapparaten.

10.2. De Diensten worden uitgevoerd van maandag tot vrijdag (feestdagen uitgezonderd) van 8u30 tot 16u30. Bij tussenkomsten buiten deze momenten, zoals expliciet gevraagd door de Klant, worden supplementen aangerekend.

10.3. De onderhoudspremie is jaarlijks en na uitvoering van het onderhoud betaalbaar. De tarieven zijn jaarlijks herzienbaar, waarbij de Consument/Klant tijdig wordt geïnformeerd over eventuele tariefwijzigingen en waarbij deze een maand de kans krijgt om te overwegen om de Overeenkomst al dan niet verder te zetten.

10.4. Online Fire Protection Group is belast met het onderhoud van de installatie door gespecialiseerd personeel, éénmaal per jaar, gedurende de gedekte periode. Dit jaarlijks nazicht wordt uitgevoerd naargelang de gekozen planning van Online Fire Protection Group. Online Fire Protection Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verlopen is tussen twee nazichten voor zover de verplichting plaatsvindt tijdens de contractuele periode. Redelijke vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van boetes, schadevergoeding of eenzijdige verbreking van onderhavig contract.

10.5. De Klant zal Online Fire Protection Group en diens aangestelden steeds de mogelijkheid geven hun taak voor nazicht of onderhoud in gunstige omstandigheden uit te voeren. Indien Online Fire Protection Group geen toegang tot de apparaten heeft of krijgt, zal hiervan een bericht worden achtergelaten, wordt een nieuwe afspraak geregeld en zal een aanrijvergoeding van €12 excl. Btw worden aangerekend. Indien Online Fire Protection Group na twee pogingen geen toegang heeft gekregen, ongeacht de reden tot niet toegang, is Online Fire Protection Group ontslagen van de controle van de betrokken apparaten voor het lopende dienstjaar.

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. In beginsel geldt voor door Online Fire Protection Group geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld, met een wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Online Fire Protection Group in kennis te stellen. Aan de Consument/Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Voor zover mogelijk en redelijk heeft de Klant/Consument keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant/Consument het recht een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

11.2 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Online Fire Protection Group het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Consument/Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

11.2. Indien Online Fire Protection Group om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant die geen Consument/Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Online Fire Protection Group of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

11.4. De Klant die geen Consument/Klant is, is gehouden Online Fire Protection Group te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Online Fire Protection Group zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

11.5. Het is mogelijk dat Online Fire Protection Group op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Online Fire Protection Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

11.6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant. Online Fire Protection Group streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

11.7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Online Fire Protection Group.

11.8. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

 1. OVERMACHT

12.1. In geval van overmacht is Online Fire Protection Group niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Online Fire Protection Group is bij overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Online Fire Protection Group, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 13.3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Fire Protection Group, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Online Fire Protection Group, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. In relaties met een Consument/Klant wordt de bevoegdheid van de rechterlijke instantie bepaald aan de hand van de wettelijke domicilie van de Consument/Klant.

 1. DIVERSE BEPALINGEN

15.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Online Fire Protection Group met betrekking tot de erin opgenomen materie.