Algemene voorwaarden Services

 1. Algemene voorwaarden Installatie, Onderhoud & Herstelling

  1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

  1.1. De webshop toegankelijk via de URL www.brandbeveiligingshop.be (de Website), is eigendom van en wordt uitgebaat door ‘Online Fire Protection Group BVBA’ (‘Online Fire Protection Group’), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 10 bus 2 (België), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0833.079.055 (RPR Mechelen) en met als BTW nummer BE.0833.079.055. U kan ons contacteren via [email protected] en op het telefoonnummer 015/69.00.10.

  1. DEFINITIES

  2.1. ‘Diensten’: de diensten van installatie, onderhoud en/of herstelling alsook van verhuur van brandbeveiligingsmateriaal, al dan niet aangekocht op de Website.

  2.2. ‘Consument/Klant’: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen aankoopt of diensten afneemt.

  2.3. ‘Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Online Fire Protection Group in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Telkens de huidige Algemene Voorwaarden spreken van de Klant wordt hiermee ook de Consument/Klant zoals omschreven onder artikel 2.2. bedoeld.

  2.4. ‘Offerte’: de offerte opgemaakt door Online Fire Protection Group voor het verlenen van de Diensten zoals gevraagd door de Klant.

  2.5. ‘Online Fire Protection Group’: de bvba Online Fire Protection Group zoals hierboven omschreven.

  2.6. ‘Overeenkomst’: de contractuele relatie tussen Online Fire Protection Group en de Klant met betrekking tot het leveren van de Diensten, en die geregeld wordt door de Offerte en deze Algemene Voorwaarden.

  2.7. ‘Website(s)’, de volgende website(s) (samen of afzonderlijk), die door Online Fire Protection Group beheerd worden: www.brandblusserkeuren.be, www.brandbeveiligingshop.be, www.protectionincendieshop.be

   

  1. TOEPASSELIJKHEID

  3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte voor de installatie, het onderhoud en/of de herstelling of verhuur van brandbeveiligingsmateriaal zoals opgesteld door Online Fire Protection Group en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Online Fire Protection Group en de Klant.

  3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

  3.3 De aanvaarding van de Offerte geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Bij aanvaarding van de Offerte zal de Overeenkomst worden bevestigd aan de Klant en worden deze Algemene Voorwaarden meegestuurd in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.

  3.4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten of diensten. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden, zouden deze bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden.3.5. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

  3.6. Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Online Fire Protection Group werd ingestemd.

  3.7. De Website(s) richt(en) zich uitsluitend op de Belgische markt. De Diensten worden enkel binnen België geleverd. Als een leveringsadres in een ander land opgegeven wordt, kunnen deze Diensten geweigerd worden.

  3.8. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient men minstens 18 jaar oud te zijn. Indien een consument geen 18 is, vragen we om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Wanneer we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kan deze bestelling geweigerd worden.

  3.9. Online Fire Protection Group behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

  3.10. Door het gebruik van de Websites van Online Fire Protection Group en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

  1. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING & DUUR OVEREENKOMSTEN
   4.1. Bij interesse in onze Diensten neemt de Klant contact op met Online Fire Protection Group en beschrijft zo goed mogelijk de Diensten die hij wenst, alsook de bestaande of aangekochte brandveiligheidsinstallaties en -materiaal. Online Fire Protection Group zal op basis van deze beschrijvingen een Offerte opmaken.

  4.2 Als een potentiële cliënt zijn afspraak niet correct afzegt, met andere woorden indien de potentiële cliënt niet ten minste 48 uren op voorhand doorgeeft dat een afspraak niet doorgaat, tenzij de afspraak in een korte termijn werd gepland dan ten minste 12 uren op voorhand, dan is er een forfaitaire vergoeding van €25 van toepassing.

  4.3 Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de cliënt om op de offerte te verifiëren dat het bezoekadres correct is. Als blijkt bij uitvoering dat het adres niet correct is, en de technicus zich naar elders moet verplaatsen is er een forfaitaire vergoeding van €25 van toepassing.

  4.4. Een op naam opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.

  4.5. Offertes worden per e-mail naar de Klant verzonden naar het daartoe opgegeven e-mailadres, samen met een online link. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Offerte aanvaardt door het aanklikken van de link in de e-mail en de overeenkomst digitaal te ondertekenen of door deze via alternatieve wegen te bevestigen via mail of telefoon. Daarop ontvangt de Klant een bevestiging van de gesloten Overeenkomst per kerende e-mail.

  4.6. Klant en Online Fire Protection Group komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Online Fire Protection Group gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

  4.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Diensten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. In geval van een vergissing is Online Fire Protection Group niet verplicht om een Dienst alsnog te leveren.

  4.8. Indien de Overeenkomst slaat op het periodieke onderhoud van het brandbeveiligingsmateriaal van de Klant, zal de Overeenkomst gesloten worden voor een vaste duurtijd van 1 jaar en wordt deze termijn automatisch met één (1) jaar verlengd na afloop van de initiële termijn. De verlenging van de Overeenkomst kan worden vermeden mits opzeg via aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de lopende termijn. De Overeenkomst mag worden opgezegd door beide Partijen met een opzegtermijn van drie (3) maanden en mag ook onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere Partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze twintig (20) dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van facturen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar en mogen alle geleverde Diensten die nog niet gefactureerd werden, gefactureerd worden.

   

  1. PRIJZEN

  5.1. Alle prijzen op onze Website zijn zowel uitgedrukt in euro en dit zowel inclusief als exclusief BTW. De prijzen in onze Offerte zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere eventuele belastingen die van toepassing zijn.

  5.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zoals uitdrukkelijk aangegeven.

  5.3. De Klant is de prijs verschuldigd die Online Fire Protection Group in haar bevestiging conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Online Fire Protection Group worden gecorrigeerd.

  5.4. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Klant meegedeeld alvorens er sprake is van een definitieve aankoop. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant meegedeeld.

  1. BETALING

  6.1. Bij het afnemen van periodieke Diensten zoals het periodiek onderhoud, zullen jaarlijkse vergoedingen worden gefactureerd. Bij het afnemen van enkelvoudige Diensten zoals de installatie, keuring en reparatie van installaties en materiaal wordt er gefactureerd na levering van de Diensten. Betaling geschiedt per overschrijving of online met een bankkaart.

  6.2. Online Fire Protection Group kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

  6.3. Voor alle facturen van Online Fire Protection Group geldt een betalingstermijn van zeven (7) kalenderdagen, waarna de Klant bij niet-betaling in verzuim is, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

  6.4. Bij gebreke van betaling of in geval van niet tijdige betaling door de Klant is de Klant over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd ter hoogte van 8% te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

  6.5. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Online Fire Protection Group, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken.

  6.6. In geval van niet tijdige betaling is Online Fire Protection Group bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

  1. UITVOERING

  7.1. Diensten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. In beginsel streeft Online Fire Protection Group ernaar om Diensten binnen de 15 werkdagen te leveren. De Klant begrijpt echter dat voor bepaalde Diensten of voor bepaalde regio’s Online Fire Protection Group afhankelijk is van onderaannemers waardoor Online Fire Protection Group geen volledige controle heeft over de timing. Behoudens een andere bepaling of een andersluidend akkoord tussen Partijen, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst is van de betaling. Behalve voor een Consument/Klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

  7.2. Indien een (vervang-)stuk tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het (vervang-)stuk weer beschikbaar is. Online Fire Protection Group streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden.

  7.3. Als OFPG niet tijdig kan uitvoeren, verwittigt OFPG u altijd voor het verstrijken van de voorziene uitvoeringstermijn. Als OFPG dat niet doet, kan enkel de Consument/Klant kosteloos afzien van zijn bestelling. In dat geval betalen wij de Consument/Klant terug uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.

  7.4. Diensten worden verricht op het door de Klant in de offerteaanvraag opgegeven adres. Uitvoering van de Overeenkomst op een ander adres zal recht geven op een bijkomende verplaatsingsvergoeding.

  7.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.

  7.6. Online Fire Protection Group levert niet buiten België.

  7.7. Voor zover een certificaat moet worden afgeleverd na het leveren van de Diensten, zal deze aan de Klant worden overhandigd nadat de Diensten volledig betaald werden.

  1. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

  8.1. Na levering van de Diensten wordt het Materiaal getest en wordt – in voorkomend geval – een keuringsattest afgeleverd. Gesloten brandblusapparaten, zoals draagbare brandblussers worden niet getest. Indien de Klant een klacht zou hebben, verbindt deze zich ertoe de klacht schriftelijk aan Online Fire Protection Group ter kennis te geven.

  1. VERZAKINGSRECHT

  9.1. De Consument/Klant kan, overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, binnen veertien (14) kalenderdagen na de aanvaarding van de Offerte, zonder boete en zonder opgave van redenen de Diensten annuleren.

  9.2. Van zodra de uitvoering van de Diensten worden aangevat, met uitdrukkelijk akkoord van de Consument/Klant, en mits erkenning van diezelfde Consument/Klant dat deze daarmee het verzakingsrecht verliest, verliest de Consument/Klant zijn verzakingsrecht en kan deze dat recht niet meer inroepen.

  9.3. Indien de Consument/Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan betaalt Online Fire Protection Group de aankoopprijs terug binnen 14 kalenderdagen volgend op de kennisgeving door de Consument/Klant aan Online Fire Protection dat hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Dit middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Online Fire Protection Group van de Consument/Klant hiervoor heeft gekregen. Deze bepaling geldt niet in de gevallen omschreven in artikel 9.2

  1. ONDERHOUDSDIENSTEN

  10.1. De verschillende Diensten van de Online Fire Protection Group omvatten:

  - de installatie van brandbeveiligingsmateriaal;

  - de herstelling van brandbeveiligingsinstallaties;

  - het jaarlijks onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;

  - het keuren van brandbeveiligingsinstallaties;

  - het nazicht, onderhoud, navullen en keuren van brandblusapparaten.

   

  10.2. De Diensten worden uitgevoerd van maandag tot vrijdag (feestdagen uitgezonderd) van 8u30 tot 16u30. Bij tussenkomsten buiten deze momenten, zoals expliciet gevraagd door de Klant, worden supplementen aangerekend.

  10.3. De onderhoudspremie is jaarlijks en na uitvoering van het onderhoud betaalbaar. De tarieven zijn jaarlijks herzienbaar, waarbij de Consument/Klant tijdig wordt geïnformeerd over eventuele tariefwijzigingen en waarbij deze een bedenktermijn van een maand krijgt om de Overeenkomst al dan niet verder te zetten.

  10.4. Online Fire Protection Group is belast met het onderhoud van de installatie door gespecialiseerd personeel, éénmaal per jaar, gedurende de gedekte periode. Dit jaarlijks nazicht wordt uitgevoerd naargelang de gekozen planning van Online Fire Protection Group. Online Fire Protection Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verlopen is tussen twee nazichten voor zover de verplichting plaatsvindt tijdens de contractuele periode. Redelijke vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van boetes, schadevergoeding of eenzijdige verbreking van onderhavig contract.

  10.5. De Klant zal Online Fire Protection Group en diens aangestelden steeds de mogelijkheid geven hun taak voor nazicht of onderhoud in gunstige omstandigheden uit te voeren. Indien Online Fire Protection Group geen toegang tot de apparaten heeft of krijgt, zal hiervan een bericht worden achtergelaten, wordt een nieuwe afspraak geregeld en zal een aanrijvergoeding van €25 excl. Btw worden aangerekend. Indien Online Fire Protection Group na twee pogingen geen toegang heeft gekregen, ongeacht de redenen hiervoor, is Online Fire Protection Group ontslagen van de controle van de betrokken apparaten voor het lopende dienstjaar.

  1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

  11.1. In beginsel geldt voor door Online Fire Protection Group geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld, een wettelijke minimum garantietermijn van 2 jaar. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Online Fire Protection Group hiervan in kennis te stellen. Aan de Consument/Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Voor zover mogelijk en redelijk heeft de Klant/Consument keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant/Consument het recht een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

  11.2 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Online Fire Protection Group het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Consument/Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

  11.2. Indien Online Fire Protection Group om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant die geen Consument/Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  11.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Online Fire Protection Group of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien de gebreken het gevolg zijn van een niet met de bestemming corresponderend, of een onverstandig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

   

  11.4. De Klant die geen Consument/Klant is, is gehouden Online Fire Protection Group te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Online Fire Protection Group zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

  11.5. Het is mogelijk dat Online Fire Protection Group op haar Website online links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke online links zijn louter informatief. Online Fire Protection Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

  11.6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant. Online Fire Protection Group tracht hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

  11.7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze reparatie op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer de Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar goederen laten terugzenden tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan heeft Online Fire Protection Group het recht om haar retentierecht uit te oefenen tot de betaling van de prijs.

  11.8. Op gebruikte, tweedehands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

  1. OVERMACHT

  12.1. In geval van overmacht is Online Fire Protection Group niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Online Fire Protection Group is bij overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.

  12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

  13.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Online Fire Protection Group, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  13.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

  13.3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Fire Protection Group, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

   

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

  14.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Online Fire Protection Group, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. In relaties met een Consument/Klant wordt de bevoegdheid van de rechterlijke instantie bepaald aan de hand van de wettelijke domicilie van de Consument/Klant.


  1. DIVERSE BEPALINGEN

  15.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgezonderd van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Online Fire Protection Group met betrekking tot de erin opgenomen materie.

   

                                   Bijzondere voorwaarden voor verhuur van brandbeveiligingsmateriaal door OFPG.

   

  ARTIKEL 1: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMSTEN TOEPASSING VAN DEZE BIJZONDERE VOORWAARDEN

  De onderhavige bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden Installatie, Onderhoud en Herstelling aan (Hierna: Algemene voorwaarden) met betrekking tot het huren van brandbeveiligingsmateriaal (Hierna brandbeveiligingsmateriaal/goed of materiaal), door Online Fire Protection Group BVBA.

  Als deze bijzondere voorwaarden strijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden zou de bijzondere voorwaarden prevaleren boven onze algemene voorwaarden

  ARTIKEL 2: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

  1. De huur komt tot stand op dezelfde wijze als beschreven in punt 4 van onze algemene voorwaarden.

  De afhaling of de inontvangstneming door de cliënte of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaard.

   Indien is overeengekomen dat het goed op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aangestelde leverancier geleverd dient te worden, dan is de huurder ertoe gehouden ervoor te zorgen dat hijzelf of iemand anders aanwezig is voor de inontvangstneming op de overeengekomen plaats en tijd. Zo niet, is de verhuurder gerechtigd het gehuurde goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

  Bij verzending of wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse gebeurd is, dient de huurder in voorkomend geval schriftelijk te protesteren aan de hand van een aangetekende brief, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiterlijk 48 uur na de aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder draagt in dat geval echter de bewijslast dat de schade niet ontstaan is na de aflevering.

  1. De looptijd van een huurovereenkomst is altijd 3,5 of 10 jaar. De precieze looptijd wordt steeds vermeld in de individuele offerte voor de klant.

   

  1. De huur eindigt wanneer er een uitdrukkelijk akkoord voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen;

  In andere gevallen, eindigt de huur op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder.

  Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn met betrekking tot het terugbezorgen van het gehuurde goed. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde goed terug te halen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zijn volledig ten laste van de huurder.

  ARTIKEL 3: TERUGKEER VAN HET GEHUURDE MATERIAAL

  1. Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in vanwege de verhuurder, en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

  De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen dezelfde termijn (48 uren) de schade in de magazijnen van de verhuurder te komen vaststellen op tegenspraak. Indien de huurder het nalaat om binnen deze termijn te reageren, dan wordt dit als een aanvaarding door de huurder gezien.

  1. Voor iedere dag vertraging met betrekking tot het einde van de huur (Artikel 2,b)), is de huurder een boete verschuldigd die op z’n minst gelijk is aan de normale huurprijs voor een dag voor de gehuurde goederen die nog in het bezit zijn van de huurder, of indien dit bedrag lager uitvalt dan is een forfaitaire vergoeding van 50,00 euro verschuldigd per dag vertraging;

   

  Deze boetes beperken niet het recht van OFPG om een aanvullende schadevergoeding te eisen.

  ARTIKEL 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN DE GEHUURDE GOEDEREN

  Tijdens de huur van een goed zal Online Fire Protection Group BVBA steeds eigenaar blijven van het goed.  Een huurder kan of mag het gehuurde goed nooit overdragen of in pand gegeven aan een derde of als zekerheid stellen, op welke wijze dan ook.

  Het eigendomsrecht van Online Fire Protection Group BVBA blijft ook geldig in geval van faillissement van de medecontractant.

   

  ARTIKEL 5: PRIJZEN

  De huurprijzen kunnen variëren afhankelijk van de duur van de huur en de aard en hoeveelheid van het gehuurde materiaal.

  De kost voor de initiële levering en ophaling zijn inbegrepen in de prijzen. Tenzij de cliënt wenst dat het product wordt geplaatst en/of persoonlijk geleverd wordt in de plaats van met een koerierdienst. De eventuele kosten daarvoor zullen duidelijk zichtbaar zijn op de offerte.

  Alle prijzen op de offerte zijn exclusief btw en andere taksen.

  De beschrijving van de prijzen en de rechtvaardiging ervan is te vinden in het specifieke contract tussen OFPG en de huurder.

  Behoudens indien de Wet dit uitdrukkelijk verbiedt, is indexatie toegelaten. Dit op de wijze zoals expliciet beschreven in de overeenkomst.

  ARTIKEL 6: BETALING VAN DE HUUR

  Voor wat betreft de verhuur van  brandbeveiligingsmateriaal, wordt de jaarlijkse vergoeding altijd  de eerste jaar op voorhand gevraagd. Na betaling van de eerste factuur worden de goederen geleverd.

  De volgende jaren verzendt OFPG een factuur altijd 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. De factuur moet betaald worden binnen de 7 dagen én voor ingang van een volgend huurjaar.

  Indien op elk gegeven ogenblik tijdens de duur van de overeenkomst enige factuur onbetaald blijft en/of als er met betrekking tot enige dienst verleend door OFPG een rekening of factuur blijft openstaan, is OFPG gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.  Onverminderd het recht op schadevergoeding te vorderen; zal OFPG in voorkomend geval gerechtigd zijn alle geleverde goederen binnen de 7 dagen terug te nemen bij de huurder, waarbij de huurder voor elke dag vertraging een forfaitaire schadevergoeding van 50 euro per dag per toestel.

  Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst voor ongeacht welke reden zijn en blijven alle reeds gefactureerde en nog te factureren bedragen voor de volledige duur van de overeenkomst definitief verschuldigd en verworven aan OFPG.

  ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

  1. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor de door hem geleverde producten, de correcte en tijdige levering ervan, dit in overeenstemming met de specifieke overeenkomst die werd afgesloten met de Verhuurder.

   

  1. De huurder handelt in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving Titel VIII art. 1708 e.v. BW inzake huur van goederen:

  1° Het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader, en volgens de bestemming welke bij het huurcontract daaraan gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naar gelang van de omstandigheden vermoed wordt;

   2° De huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen.”

  De huurder is ertoe gehouden de goederen in dezelfde staat terug te geven als hij ze heeft gekregen bij inontvangstneming. Onverminderd ieder verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil enz. in de ruimste zin, zonder dat hij een fout of opzet van derden, toeval of overmacht kan inroepen tegenover de verhuurder.

  1. c) Als de huurder het contract opzegt na 1 jaar huur zonder zich te kunnen beroepen op een contractuele fout van OFPG of een geval van overmacht
   kan rechtvaardigen, dan is de huurder aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen alsook de betaling van het openstaande saldo binnen 15 werkdagen.

  ARTIKEL 8   KEURING, CONTROLE EN ONDERHOUD

  1. Betreffende nazicht en onderhoud van het gehuurde goed, is Online Fire Protection Group BVBA belast met de jaarlijkse keuring en onderhoud. De keuring en het onderhoud worden uitgevoerd naargelang de gekozen planning van Online Fire Protection Group BVBA gedurende de contractuele periode.

  De klant zal de afgevaardigden van Online Fire Protection Group BVBA steeds de mogelijkheid geven om hun nazicht- of onderhoudstaken in gunstige omstandigheden uit te voeren. Indien Online Fire Protection Group BVBA geen toegang tot de goederen krijgt of heeft, ongeacht de redenen hiervoor, is Online Fire Protection Group BVBA ontslagen van de verplichting tot controle van de betrokken apparaten voor het lopende dienstjaar.

  1. Online Fire Protection Group BVBA is alleen verantwoordelijk voor de bewezen schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verlopen is tussen twee nazichten voor zover de verplichting plaatsvindt tijdens de contractuele periode.

   

  ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

  De huidige overeenkomst wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk geschil dat mogelijks voortvloeit uit de huidige overeenkomst.

  De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Online Fire Protection Group BVBA gevestigd is, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk eventueel geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst.

Deze site maakt gebruik van cookies voor analyse, persoonlijke inhoud en advertenties. Ga je akkoord? Meer over cookies

Nee
Ja